Virtual tour of AWAKE

 

360° view of the AWAKE plasma cell area. (Image: Maximilien Brice/CERN)

 

 

 

 

360° view of the AWAKE electron line. (Image: Maximilien Brice, Julien Ordan)